Chmielu

42 teksty – auto­rem jest Chmielu.

Ty­le wspom­nień uk­ry­wa się w człowieku. By­liśmy wszys­cy ta­cy ma­li. Ta­cy niewin­ni. Niczym nie skażeni i pełni chęci życia. Świat stał przed na­mi ot­wo­rem […] . Mog­liśmy wszys­tko osiągnąć, a osiągnęliśmy to co właśnie ma­my czy­li stos doświad­cze­nia, który zos­ta­nie kiedyś przy­sypa­ny ziemią. 

myśl • 5 listopada 2017, 00:13

Słowa­mi tyl­ko mąci się w sercu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2016, 21:59

Nie boimy się niez­na­nego, a w zna­ne strach nam spoglądać. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 września 2016, 22:41

Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 maja 2016, 02:14

Kiedyś myślałam, że to szu­kanie od­po­wie­dzi jest sztuką jed­nak on uz­mysłowił mi, że sztuką jest od­po­wied­nio za­dać pytanie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2016, 23:45

Wiesz z płomieniem jest jak z naszym życiem, a miano­wicie ciągle się chwieje. 

myśl • 2 stycznia 2016, 23:54

Po głębszej chwi­li na­mysłu muszę stwier­dzić, że je­dyna pop­rawna od­po­wiedź na py­tanie 'kim jes­teś?' brzmi jes­tem osobą w której ser­cu tli się is­kier­ka miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 grudnia 2015, 00:14

Ideały zaczy­nają zmieniać się w złoto i lądują w błocie jed­nak ser­ce bun­towni­ka zaw­sze będzie nakłaniało do bun­tu, ser­ce wo­jow­ni­ka do wal­ki, a ser­ce wa­riata do szaleństwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 września 2015, 17:30

Człowiek wol­ny to człowiek, który kocha i jest kochany. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 września 2015, 22:44

Gdy sza­rość dnia zos­ta­je za­burzo­na wszys­cy zaczy­nają od­czu­wać strach przed czymś nowym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 września 2015, 17:39

Chmielu

W życiu piękne są tylko chwile

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chmielu

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 listopada 2017, 00:13Chmielu do­dał no­wy tek­st Tyle wspom­nień uk­ry­wa się [...]

2 listopada 2016, 01:09Facro sko­men­to­wał tek­st Słowami tyl­ko mąci się [...]

1 listopada 2016, 01:35Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Słowami tyl­ko mąci się [...]

1 czerwca 2016, 00:00CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Smutne czy nie ale [...]

31 maja 2016, 10:40krysta sko­men­to­wał tek­st Smutne czy nie ale [...]

31 maja 2016, 10:04Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Smutne czy nie ale [...]

15 stycznia 2016, 10:57Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedyś myślałam, że to [...]

14 stycznia 2016, 23:45Chmielu do­dał no­wy tek­st Kiedyś myślałam, że to [...]

2 stycznia 2016, 23:54Chmielu do­dał no­wy tek­st Wiesz z płomieniem jest [...]

27 grudnia 2015, 13:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Po głębszej chwi­li na­mysłu [...]